Editace

Komponenty HV Map for ESRI umožňují editaci grafické i atributové složky dat, která jsou v mapové aplikaci načtena ve formě GeoJson vrstvy.
Logika integrovaná ve widgetu Editing zajišťuje, že po výběru vrstvy k editaci, zůstane uživateli v nástrojové liště k dispozici pouze editační nástroj odpovídající geometrie. Grafický projev editovaných vrstev řídí parametry widgetu. Různé typy objektů se již při editaci mohou lišit svým grafickým projevem. Obdobně se pro různé vrstvy nabízí k editaci různé atributy. Widget pracuje i s doménovými atributy, což editaci dále usnadňuje - hodnoty lze vybírat z roletového menu.

  Ukázka

Editace ve formuláři

Kombinace widgetu Map a Editing ve formuláři umožní vytvořit, velmi jednoduchou a kompaktní aplikaci, která může sloužit např. ke sběru dat v terénu. Ukázka současně ilustruje princip chování widgetu Editing. Výstupem editace jsou data ve formátu GeoJSON, která může tvůrce aplikace zpracovat a uložit podle vlastního uvážení a zvyklostí.

  Ukázka

Legenda

Zobrazuje tabulku obsahu mapy (TOC) a umožňuje zapínat / vypínat vrstvy a jejich skupiny v mapě. Současně zobrazuje legendu mapy. Řada parametrů umožňuje spojovat služby i vrstvy do skupin, přidávat jim aliasy, k položkám zobrazeným v legendě připojit url odkaz, nahradit dynamickou legendu statickým obrázkem a mnoho dalšího. V základní variantě bez uživatelských zásahů legenda odpovídá nastavením provedeným ve službách ArcGis for server i WMS.

  Ukázka

  Plánování cyklostezek

Další ukázka editace v prostředí formuláře. V tomto případě s využitím domény pro atribut Etapa a větším polem pro poznámky k jednotlivým objektům.

  Ukázka

Zabezpečený přístup

V některých aplikacích je výhodné kombinovat nezabezpečený obsah a obsah, který je přístupný pouze po přihlášení.
Aplikace umožňuje práci s podkladovými mapami všem uživatelům, ale zabezpečený obsah - vrstvy v mapě i odpovídající legenda jsou přístupné pouze po přihlášení.

  Ukázka

Fulltextové vyhledávání

Vyhledávání typu fulltext je opět řešeno zvláštním widgetem.
Parametry widgetu jsou vrstvy a atributy, které jsou pro fulltextové vyhledávání ve Vaší aplikaci dostupné. (Mohou to být vrstvy poskytované ve formě ESRI služby i data GeoJSON). Výsledky hledání se zobrazují ve widgetu Výsledky.

  Ukázka

Výsledky - tabulka

Výběr objektů v ukázce proveďte kliknutím do mapy mimo ikony hřišť a sportovišť. Dotazovány jsou vrstvy adresních bodů a městských částí. Všimněte si formátování výsledků např. přepočet rozlohy na hektary a doplnění výpisu hodnoty atributu o odpovídající jednotky.
Widget Results zobrazuje výsledky vyhledávání v tabulkovém výpisu v případě, že výsledkům vyhledávání vyhovuje více než jeden záznam, pro jeden záznam se ve stejném objektu zobrazí podrobný výpis nikoli jen řádek tabulky. Při výběru objektů z různých vrstev jsou vypsány do identicky se chovajících záložek. Widget Results umí hodnoty atributů upravit (zaokrouhlit, dopočítat, přidat k nim jednotky) s využitím JavaScriptu. Widget je dále vybavený nástroji pro práci s výsledky. V tabulce lze vybrat více záznamů, provést vycentrování popřípadě zoom na vybraný objekt i vybranou skupinu. Vybraným objektům lze nastavit různý grafický projev pro stavy nevybraný/vybraný a zvýrazněný.

  Ukázka   Example

Výsledky - seznam

Výběr objektů se provádí shodným způsobem jako v předchozí ukázce, ale ýsledky jsou formátovány jako seznam tří hierarchických úrovní: Seznam vrstev / Seznam objektů ve vrstvě / Podrobné údaje o objektu.
Widget Results i v tomto kompaktním provedení nabízí spolupráci výpisu výsledků vyhledávání s mapou a navíc umožňuje pokročilé formátování výsledků. V ukázce fulltextového hledání nad GeoJSON daty, se podrobný výpis údajů o objektech řídí jedinou šablonou pro widgety Results a PopUpWindow.

  Ukázka

PopUpWindow

Mapu lze volat již vycentrovanou a zazoomovanou nad libovolný objekt s otevřeným infowindow, popř. jen vycentrovanou a zazoomovanou, bez otevření infowindow.
PopUpWindow zobrazuje informace z vrstev vložených do mapové aplikace ve formátu GeoJson v „bublině s šipkou“. Podoba „bubliny“ se nastavuje pomocí definice v podobě HTML šablony. Pro formátování zobrazovaných hodnot lze využít jak HTML, tak JavaScriptových funkcí a pomocí nich hodnoty např. zaokrouhlovat, dopočítávat, apod. Pomocí JavaScriptu lze např. vytvářet dynamické odkazy, kdy URL doplňují parametry získané z GeoJson dat.

  Ukázka

Geokódování

HV Map for ESRI řeší geokódování dvěma widgety. Umožňují standardní i reverzní gekódování.
Využívá geokódovací službu poskytovanou mapovým serverem. Pokud výsledku hledání odpovídá více adres, pak widget pro geokódování defaultně zvýrazní v mapě všechny vyhledané adresní body. Pomocí parametrů v jeho nastavení je možné zařídit, aby zvýraznil pouze linii ulice / (ulic), na níž / (nichž) tyto adresní body leží. Widget pro reverzní geokódování umí vše, co standardní geokódovací widget a navíc umožňuje po kliknutí do mapy získat informace o nejbližší adrese, popř. geografické souřadnice bodu v mapě, pokud je nejbližší adresa dále, než je parametrem nastavený limit widgetu.

  Ukázka

Routing

Ukázka umožňuje vyhledat nejkratší trasu autem, pěšky a na kole. Routování je nastaveno z adresy na adresu. Barevné provedení aplikace je nastaveno pomocí css a ukazuje, jak "šíleně mocným" nástrojem jsou kaskádové styly ve spojení s HV Map for ESRI. :-).
S využitím routovací služby umožní zadat parametry pro vyhledávání trasy a její zobrazení v mapě. Výchozí i cílový bod je možné zadat jako text adresy popř. označit kliknutím v mapě. Cílový bod trasy lze widgetu Routing předat také jako parametr url, skrývajícího se pod odkazem "Zadat do navigace" v bublině, kde se zobrazují inforamce o hřišti. Nastavením parametrů widgetu lze ovlivnit jeho chování tak, aby vyhledával buď trasy k přesným souřadnicím, nebo nejbližší adrese, kterou u zadané souřadnice nalezne.

  Ukázka

Dynamické vrstvy

Grafické projevy dynamických vrstev poskytovaných ArcGIS Serverem je možné v prostředí HV MAP for ESRI změnit.
Dynamickým vrstvám lze v definici mapové aplikace nastavit jednoduchými parametry vlastní renderer. Vrstvy se pak budou v mapové aplikaci vykreslovat odlišným způsobem, než je definováno ve vlastnostech služeb poskytovaných serverem.

  Ukázka

AOPK - ochrana přírody

Jednoduchá ukázka mapové aplikace, na fullscreen.Úprava atributů pomocí JavaScriptu
Využívá mapové služby poskytované protokolem https. Mapa je volaná s definovanýcm zoom a center. Umožňuje fulltextové hledání nad názvy různých kategorií chráněných území. URL skrytá pod názvem chráněného území nejsou uložena v datech, ale jsou od dat odvozena. Dynamicky. Pomocí JAVA Scriptové šablony.

  Ukázka

Fulscreen

Jak efektivně vytěžit dostupné mapové služby?
Ukázka ilustruje, jak lze komponenty HV Map využít pro vytvoření mapové aplikace, která má k dispozici celý monitor. Aplikace využívá data poskytovaná ve formě služeb ArcGIS for Server Geoportálu kraje Vysočina . Data v ukázce jsou vytvářena v souladu s metodikou   MiNiS , která vznikla v HYDROSOFTU Veleslavín a pro konsolidaci výsutpů ÚP je v jednotné podobě podporovaná 6sti kraji ČR.

  Ukázka